SPORTOLÓI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Sportolói regisztrációval kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy alábbi személyes adataimat:

 • név
 • lakcím
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • állampolgársága
 • email cím
 • telefonszám
 • taj kártya szám
 • adószám
 • személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám
 • útlevélszám, útlevél másolat
 • versenyengedély nyilvántartási szám
 • sportorvosi engedély és érvényessége
 • testsúly, testmagasság
 • felszereléshez kapcsolódó adatok (mezméret, cipő méret, stb)
 • szükség esetén bankszámlaszám

az alapszabályzatában megnevezett tevékenységekhez kapcsolódóan a Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség (cím: 3300, Eger Vallon u. 3., 19188641-1-10), a www.ffsz.hu weboldalon és az alábbi dokumentumban közzétett adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott célok és jogalapok mentén az ott megadott határidőkig és feltételekkel kezelje.

 

SPORTOLÓI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő Neve: Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség

Cím: 3300 Eger, Vallon u. 3.

Adatkezelő képviselője: Matis Zsófia

Adatkezelő érhetősége: info@neffisz.hu

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2.   Adatkezelés célja
2.1 Versenyeken való részvétel

A Szövetség által rendezett sportversenyeken való részvétel.

 

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és megszemélyesített promóciója.

 

A kezelt adatok köre:

 • Név, születési név, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, útlevélszám, útlevél másolata, bankszámlaszáma,
 • Képviselője neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
 • Iskola neve, címe, igazgató neve
 • Versenyengedély nyilvántartási szám
 • Sportorvosi engedély és érvényessége
 • Testsúly, testmagasság
 • Felszereléshez kapcsolódó adatok (mezméret, cipő méret, )
 • Versenyeken elért pontszámok, eredmények

Adatkezelés tervezett határideje: a törvényben meghatározott időtartamig.

 

2.2 Adatkezelő kiadványaiban vagy weboldalain való megjelenés

Az adatkezelő a saját kiadású magazinjaiban és weboldalain, közösségi médiáján megjelenítheti a sportoló fényképét, nevét, egyesületét, eredményeit.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és megszemélyesített promóciója.

A kezelt adatok köre: név, egyesület, fotó, versenyeredmény Adatkezelés tervezett határideje: az Érintett tiltakozásáig.

 

 • Közösségi média kommunikációs fénykép és videófelvétel készítés és tárolás Közösségi médiában való szerepeltetés, az adatkezelő a saját zárt és nyílt közösségi média csatornáin szerepeltetheti a sportolóról készült fotó és videó anyagokat.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és megszemélyesített promóciója.

A kezelt adatok köre: név, arc- és testkép, videó, egyesület, versenyeredmény. Adatkezelés tervezett határideje: az Érintett tiltakozásáig.

 

2.4 Utazások szervezése

Rendezvényekre, versenyekre történő hivatalos kiutaztatás.

 

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a munkavégzés hatékonyságának és biztonsága növelés érdekében adatkezelést végezni.

A kezelt adatok köre: név, cím,születési hely és idő, telefon, e-mail, személyi igazolvány szám, TAJ szám, útlevélszám, útlevél másolata.

Adatkezelés tervezett határideje: a szerződés megszüntetését követő 4. év július utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.5 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések.

 

Adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

 • Név
 • Adatvédelmi azonosító
 • Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
 • Érintetti kérelem eredménye
 • Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
3.   Kötelezően megadandó adatok köre

 

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező, az adatkezelő csillag (*) megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 

4.   Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: munkajogi következmény.

 

5.   Az adatkezelés időtartama
 • Törvényi megfelelés esetén: bér és járulékfizetéssel kapcsolatos esetekben 50 év
 • Egyéni szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidő lejáratát követő 4 évet követő első július utolsó munkanapja
 • Munkaszerződések esetén a munkaviszony megszűnését követő 4 évet követő első július utolsó munkanapja
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig
 • Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.
 • Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:
 • általános esetben 3 nap
 • Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

 

6.   Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.ű

 

A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, könyvelési szolgáltatót, Magyar Posta.

A kötelezettség teljesítéséhez szükséges hivatalok (pl. NEAK, NAV), vagyonvédelmi szolgáltató, szerződött vevő, szerződött szállító. Szerződött szállító 3. országba. Oktatási szolgáltatónak, HR szolgáltató, utazási iroda, szállás szolgáltató, auditor szolgáltató, jogi tanácsadó, üzleti tanácsadók, GDPR tanácsadó.

 

7.   Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 8. pontban megjelölt vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a vezérigazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatkezelő képvislőjénél írásban kell kérelmeznie.

 

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a szervezet 1évig tárol.

 

7.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

 

8.     Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az EU tagállamain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi partnerhez kereskedelmi kapcsolattartás céljából továbbítja, melyhez a sportolók kifejezetten hozzájárulnak.

 

9.   Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben  kezeli.  Az  Adatkezelő  gondoskodik  az alapértelmezett és beépített

 

adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

10.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél:

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről
 • kérheti adatainak helyesbítését
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára:

 

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

10.1  A tájékoztatás költsége

Az Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül második alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, amelyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel!

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és a postázási költsége.
10.2  Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra, vagy az Adatkezelő mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet!

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, akkor az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha 1 hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú, jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

10.3  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

11.  Jogorvoslat

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

 

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

 

Budapest, 2019. december 31.

 

Közösségi felületeink

© 2023 Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség. Minden jog fenntartva.