A NEMZETI FUNKCIONÁLIS FITNESZVERSENYZÉSI SPORTÁGI SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Nemzeti Fitneszversenyzési Sportági Szövetség (a továbbiakban: NEFFISZ) elnöksége a NEFFISZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

1.§ A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya

 1. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik amatőr vagy hivatásos sportolóként a NEFFISZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett versenyeken, versenyrendszerben vesznek részt (a továbbiakban: versenyszerű sportolók).

 2. A Szabályzat hatálya kiterjed a NEFFISZ alapszabályában meghatározott szakágakban és versenyrendszerében sporttevékenységet végző sportszervezetekre (szakosztályaikra), sportiskolákra, valamint utánpótlás fejlesztését végző alapítványokra (továbbiakban: sportszervezetek).

2.§ A sportolók igazolása, nyilvántartása és a versenyengedély kiadása

1. A NEFFISZ az 1.§-ban meghatározott személyekről és sportszervezetekről külön-külön nyilvántartást vezet. A versenyrendszerbe bekapcsolódó sportoló nyilvántartásba vétele a sportoló tagszervezet általati leigazolásával történik. A versenyengedély kiadásának feltétele:

a. sportoló 13. életévének betöltése,
b. sportoló a NEFFISZ valamely tagszervezetébe történő leigazolása (funkcionális fitnesz sportágban)
c. sportorvosi igazolás megléte (VERSENYEZHET: torna, atletika, súlyemelés sportági kritériumoknak

megfelelően)
A versenyengedélyre vonatkozó részletes előírásokat a NEFFISZ Versenyszabályzata tartalmazza.

 1. Amatőr vagy hivatásos versenyengedéllyel nem rendelkező, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem szereplő (nem igazolt) sportoló a NEFFISZ által, illetve közreműködésével kiírt, engedélyezett vagy szervezett versenyen indokolt esetben a NEFFISZ egy versenyre kiadott rajtengedélyével elindulhat.

 2. Az elektronikus nyilvántartás tartalmazza a sportoló nevét, sportági azonosítóját, az igazoló sportszervezet nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, adószámát, a sportoló igazolási számát, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, a nyilvántartásba vétel időpontját; a versenyengedély nyilvántartási számát, 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselő megnevezését és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát.

  A NEFFISZ a nyilvántartásban rögzített adatok kezelése során köteles betartani a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit.

 3. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat a sportoló – sportszervezete útján – köteles a nyilvántartást vezető szervnél a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása sportfegyelmi vétségnek minősül. E rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell a sportszervezetek adataiban bekövetkezett változásokra is.

 4. A nyilvántartásból törölt sportoló újbóli igazolására és a versenyengedélyének ismételt kiadására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

3.§ A sportoló átigazolása

 1. A sportoló a nyilvántartott, versenyengedélyében feltüntetett sportszervezetét a jelen szabályzatban foglaltak szerint az átigazolási időszakban (lásd 9.§) megváltoztathatja, illetve kivételesen – e Szabályzatban meghatározott esetekben – azon kívül is (átigazolás).

 2. A szabályszerű átigazolás tényét a 2.§ (1) bekezdésben foglalt nyilvántartásban át kell vezetni, a sportoló részére új versenyengedélyt kell kiállítani. A szabálytalan átigazolásért a sportoló és az átvevő sportszervezet fegyelmi felelősséggel tartozik. Szabálytalan átigazolás esetén a sportoló átigazolásának nyilvántartásba vételét és versenyengedélyének kiadását a szabálytalan átigazolási kérelem benyújtásától számított 12 hónapig meg kell tagadni.

 3. A sportoló, ha tagsági viszony alapján sportol, az átigazolási időszakban sportszervezete hozzájárulása nélkül is átigazolható másik sportszervezethez.

 4. Sportszerződés csak határozott időre, de legfeljebb egy évre köthető.

 5. Érvényes sportszerződéssel rendelkező sportoló a sportszerződés időtartama alatt csak az átadó sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés megfizetéséhez kötheti. A költségtérítés mértékét és fizetésének feltételeit az átadó és átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodásban rendezik.

 6. A sportoló előzetes hozzájárulása nélkül más sportszervezethez nem igazolható át és nem adható ideiglenesen kölcsön. Az ideiglenes kölcsön adás is átigazolás, ezért arra is az átigazolási szabályokat kell alkalmazni.

4.§. Az átigazolási folyamat

 1. A sportoló átigazolását a Szabályzat mellékletében szereplő átigazolási lapon köteles – az átvevő sportszervezet útján – bejelenteni az Elnökségnek. A bejelentés az átigazolás nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek minősül. A kérelem annak jogerős elbírálásáig bármikor visszavonható.

 2. Az átigazolási lap tartalmazza a sportoló igazolási számát, a 2.§ szerint nyilvántartott adatokat, az átadó és az átvevő sportszervezet nevét, székhelyét és képviselőjének adatait, 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselő hozzájárulását, érvényes sportszerződéssel rendelkező sportoló esetében az átadó sportszervezet hozzájáruló nyilatkozatát, költségtérítés előírása esetén az átvevő sportszervezet nyilatkozatát, amelyben a költségtérítés megfizetését vállalja.

 3. Az átigazolás szabályszerű bejelentése esetén az Elnökség a sportoló átigazolását nyilvántartásba veszi, és részére kiadja a módosított versenyengedélyt. Hiányos vagy szabálytalan kérelem esetén az Elnökség az átadó sportszervezeten keresztül felhívja a sportolót a szabályszerű kérelem benyújtására (hiánypótlásra).

  Amennyiben erre 8 napon belül nem kerül sor, az átigazolás nyilvántartásba vételét indokolt írásbeli határozattal megtagadja. A határozat ellen a sportoló az átadó sportszervezet útján 8 napon belül fellebbezhet a NEFFISZ elnökségéhez, amely az átigazolás nyilvántartásba vételéről 15 napon belül határoz.

 4. Az átigazolási lapon feltüntetett valótlan adatokért, nyilatkozatokért az adatszolgáltató, illetve a nyilatkozó sportoló, sportszakember, sportszervezet fegyelmi felelősséggel tartozik.

5.§. Az átigazolással kapcsolatos egyéb jogi kérdések

 1. A sportoló sportszerződésére tekintet nélkül az átadó sportszervezet hozzájárulása és költségtérítés megfizetése nélkül is átigazolható, ha a sportszervezet a sportszerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte, és ezért a sportoló a sportszerződést írásban felmondta. Ha a Sportszervezet a szerződésszegést vitatja és tisztázására a felmondás átvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Sport Állandó Választottbíróságnál (SÁV) vagy az illetékes Törvényszéknél keresettel eljárást kezdeményez, annak jogerős befejezéséig vagy a szerződésben megjelölt lejárati határidőig az új versenyengedély elbírálását fel kell függeszteni.

 2. Ha a sportoló a sportszerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte és ezért a sportszervezet a sportszerződést írásban felmondta, a sportoló a szerződés megszűnését követő legalább 1 évig nem igazolható át (kötelező kivárási idő). A kötelező kivárási idő elteltével történő átigazoláshoz az átadó sportszervezet hozzájárulása nem szükséges, a költségtérítés megfizetésére az általános szabályok az irányadók.

  Ha a Sportoló a szerződésszegést vitatja és annak elbírálása céljából az (5) bekezdésben megjelölt határidőben a Sport Állandó Választottbírósághoz vagy az illetékes Törvényszékhez fordul, a Sportszervezet köteles az eljárásban részt venni (alávetés). Ennek megtagadása esetén a sportoló azonnal átigazolható.

 3. A (5)-(6) bekezdés szerinti átigazolás esetén a versenyengedély kiadása előtt a sportolót, az átadó és az átvevő sportszervezet képviselőit meg kell hallgatni. Amennyiben a sportszervezeti jogsértést bíróság megállapította, az átigazolást az átadó sportszervezet hozzájárulása nélkül is el kell végezni, illetve a sportoló jogsértése esetén azt megtagadni.

 4. Az átigazolás elbírálásáig a sportoló a NEFFISZ elnökségének egyedi hozzájárulásával a sportág érdekében (például a nemzeti válogatott érdekében) egyesületen kívül is versenyezhet.

 5. Egy hivatásos sportoló a vele kötött szerződés érvényességének ideje alatt is – az átigazolási időszakban – átigazolható ahhoz a sportszervezethez, amelyre a versenyzési jog használati jogát érvényesen átruházták.

Az átigazolásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a jogsértés időpontjától számított egy évig amatőr vagy hivatásos versenyengedély nem adható ki, illetve a már kiadott versenyengedélyt vissza kell vonni.

6.§ A nyilvántartásért, igazolásért, átigazolásért fizetendő díj

 1. A nyilvántartásért, az igazolásért, az átigazolásért a NEFFISZ elnöksége által évente meghatározott regisztrációs díjat kell fizetni.

 2. Az igazolásért és az átigazolásért fizetendő díjat a sportszervezet a NEFFISZ által kiállított számla ellenében köteles megfizetni készpénzben vagy banki átutalással a NEFFISZ pénztárába vagy számlájára. A versenyengedély csak a számla kiegyenlítését követően kerül kiadásra.

7.§ A nyilvántartás adatainak módosítása a sportszervezet megszűnése esetében

 1. Egy sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén az átigazolásra vonatkozó korlátozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A sportoló a megszűnt sportszervezet hozzájárulása és költségtérítés fizetése nélkül is átigazolható.

 2. Egy sportszervezet általános vagy részleges jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódlás tényét az Elnökség hivatalból, a sportoló vagy a jogutód sportszervezet kérelmére a nyilvántartásban átvezeti, a sportolók versenyengedélyét módosítja. Az átvezetés nem minősül átigazolásnak.

8.§ Eljárási szabályok

 1. Nyilvántartási, igazolási, átigazolási ügyben első fokon az Elnökség jár el. Az igazolási, átigazolási ügyekben hozott elsőfokú döntés ellen a NEFFISZ Elnökségéhez lehet fellebbezni.

 2. Az (1) bekezdés szerint hozott határozatokat, a kérelmet (fellebbezést) benyújtó sportszervezet útján kell a sportoló számára kézbesíteni. Az eljárási határidők számítása szempontjából a határozat közlésének a sportszervezet részére történt igazolt kézbesítés számít.

 3. Ha az Elnökség a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a sportszövetség Elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül az Elnökség nem ad helyt, a kérelmező a sportszövetség határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel az illetékes Törvényszékhez vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is.

9.§ Átigazolási időszak

 1. A 3.§-ban hivatkozott átigazolási időszakot a NEFFISZ időkorlátozás nélkül biztosítja a sportolók és a sportszervezetek számára.

  A NEFFISZ elnöksége ezt az átigazolási időszakot korlátozhatja, melynek hatályba lépési ideje az Elnökségi határozat keltétől számított 30 nap.

 2. Az átigazolási kérelmet annak mellékleteivel a Szövetség Elnökségének kell benyújtani vagy postán megküldeni.

 3. A hiányosan beérkezett kérelmekre az Elnökség egy alkalommal – 8 napos határidő kitűzésével – hiánypótlást rendel el. Az ismételten hiányosan benyújtott kérelmeket az Elnökség elutasítja.

10.§ Záró rendelkezések

 1. Ezen szabályzatot a NEFFISZ Elnöksége 2020.01.03.-án fogadta el.

 2. Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

Budapest, 2020. január 3.

Matis Zsófia Operatív Alelnök

Közösségi felületeink

© 2023 Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség. Minden jog fenntartva.